Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem https://tylkofun.pl, zwanego w dalszej części Regulaminu „Serwisem”.
 2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu:
 3. Niniejszy Regulamin (oraz załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu), udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Definicje:
  • Administrator – właściciel serwisu TylkoFun, e-mail: info@tylkofun.pl;
  • Serwis – oznacza serwis internetowy zlokalizowany pod adresem https://tylkofun.pl, za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.
  • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Serwisu;
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w języku polskim, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dotycząca usług, które Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników;
  • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem), tj. adresem email i hasłem ustalanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z jego celem.
 3. Treść ogłoszenia oraz jego nazwa nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani też zawierać treści obraźliwych, propagujących przemoc, faszyzm, nienawiść, dyskryminację lub inne podobne cechy. Treść ogłoszenia oraz jego nazwa nie może naruszać praw autorskich, ani też praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie oraz akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że wszelkie zamieszczane przez niego treści, w tym opis ogłoszenia, dane osobowe oraz fotografie są zgodne z prawem, prawdziwe i aktualne (tj. w przypadku fotografii nie starsze niż rok od daty umieszczenia w Serwisie) oraz że przedstawiają osobę, której dane kontaktowe zostały podane w ogłoszeniu, a także że Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie fotografii lub uzyskał zgodę osób, którym te prawa przysługują na publikację tych utworów w Serwisie. Ponadto, Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę osób, których wizerunek zawierają zamieszczane przez niego fotografie lub innych osób uprawnionych do wyrażenia zgody w tym zakresie na ich ujawnienie w Serwisie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 5. Zakazane jest umieszczanie w treści Ogłoszeń, Komentarzy lub w innej formie jakichkolwiek nazw i odnośników do innych stron internetowych bez zgody Administratora Serwisu. Zakazane jest wykorzystywanie Ogłoszeń lub Komentarzy do promocji lub reklamy innych stron internetowych, a także rozsyłanie do Użytkowników Serwisu niezamówionej informacji handlowej, tj. takiej na której otrzymanie odbiorca nie wyraził zgody (spam) oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 6. Użytkownicy Serwisu i inne osoby z niego korzystające, zobowiązane są do: przestrzegania praw Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych; powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników Serwisu, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu; nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu lub osób trzecich.
 7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w całości lub części dla Użytkowników Serwisu lub innych osób z niego korzystających, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie Ogłoszenia lub Komentarze Użytkownika
 9. Serwisu, który dopuścił się naruszenia i odmówić emisji kolejnych Ogłoszeń lub Komentarzy tego Użytkownika Serwisu, jak też Ogłoszeń lub Komentarzy zawierających te same kluczowe dane co w usuniętych Ogłoszeniach i Komentarzach. Niezależnie od powyższego, Administrator Serwisu może wezwać Użytkownika Serwisu do niezwłocznego zaprzestania naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa pod rygorem usunięcia Ogłoszenia lub Komentarza z Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§3 WARUNKI DODANIA OGŁOSZENIA

 1. Poprzez dodanie Ogłoszenia Ogłoszeniodawca zapewnia, iż wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, będące elementem Ogłoszenia zamieszczanego przez Ogłoszeniodawcę, są zgodne z prawdą, oraz przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu.
 2. Dodając Ogłoszenie Ogłoszeniodawca oświadcza, że zawarte w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych.
 3. Dodatkowo Ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, a przede wszystkim fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, oraz że posiada on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego w Ogłoszeniu treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.
 4. Użytkownik oświadcza, iż treści zwarte w ogłoszeniu, a w szczególności fotografie oraz dane osobowe, będące elementem Ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają one osobę, której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu.
 5. Ogłoszenie musi spełniać następujące dane techniczne, aby zostało opublikowane w Serwisie:
  • fotografie zwarte na koncie użytkownika Serwisu muszą przedstawiać wyłącznie osobę, której dane zwarte zostały w danym ogłoszeniu (wyjątek stanowią anonse par),
  • podany w Ogłoszeniu numer telefonu może być użytkowany wyłącznie przez jedna osobę, nie pojawiać się również w innych anonsach,
  • fotografie nie mogą być w rozdzielczości mniejszej niż 350px,
  • fotografie zamieszczone w Ogłoszeniu muszą być aktualne, wykonane w okresie nie więcej niż ostatnich 2 lat, co najmniej jedna z fotografii powinna przestawia sylwetkę osoby, której dotyczy dane Ogłoszenie,
  • zabranie się kopiowania fotografii innych użytkowników, a także osób trzecich czy zdjęć ze stron internetowych,
  • publikowane zdjęcia nie mogą zawierać danych kontaktowych, znaków towarowych czy adresów stron internetowych,
 6. Administrator Serwisu przysługuje prawo do weryfikacji zgodności zamieszczonego Ogłoszenia z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 7. W przypadku niespełnienia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, Administrator Serwisu może odmówić zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokować dostęp do Ogłoszenia już zamieszczonego jak również usunąć Ogłoszenie z Serwisu.
 8. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do aktualizacjo Ogłoszenia za każdym razem, gdy zmienią się jakiekolwiek dane zawarte w Ogłoszeniu.
 9. Dla Administratora Serwisu przysługuje prawo do odmowy wykonania zamiany fotografii w Ogłoszeniu, jeżeli od poprzednich zmian w Ogłoszeniu upłynie okres krótszy niż 30 dni bądź w sytuacji, gdy przesłane zdjęcia przedstawiają osobę inną niż ta, której zdjęcia znajdowały się do te pory się w Ogłoszeniu.
 10. Użytkownik może posiadać tylko i wyłącznie jedno konto Użytkownika. Zabrania się zakładania kilku kont przez jednego Użytkownika, udostępniania konta osobom trzecim a także przepisanie konta na innego użytkownika.
 11. Użytkownik Serwisu zarejestrowany jako „Ogłoszeniodawca”, ma świadomość, iż zawarte w Ogłoszeniu dane, wizerunek oraz inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Serwisu w tym także Odwiedzających oraz wyraża zgodę, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.

§4 PRAWA I LICENCJE

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone w tym wszystkie elementy graficzne, wyjaśnienia techniczne, teksty, oprogramowanie, baza danych oraz reszta elementów Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych i przysługują Administratorowi Serwisu. Zakaz kopiowania zawartości Serwisu, przetwarzania i modyfikacji w innym celu niż na użytek osobisty, zabrania się też udostępniana osobom trzecim. Wyłączne prawo ochronne do znaku towarowego „TylkoFun” należy do Administratora Serwisu. Jakiekolwiek naruszania z wykorzystaniem znaku towarowego „TylkoFun” bez wcześniejszej zgody Administratora Serwisu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Administrator Serwisu zastrzega sobie, iż nie udziela Użytkownikom Serwisu, ani też wszelkim osobom korzystającym z Serwisu, żadnego upoważnienia do korzystania z przedmiotowego znaku towarowego.
 2. Ogłoszeniodawca zapewnia Administratora Strony, iż zamieszczone w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych czy osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych.
 3. Dodatkowo Ogłoszeniodawca zapewnia, iż posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w tym fotografii, w sferze pozwalającej na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie a także na zgodne z prawem udzielenie Licencji na używanie Utworu przez Administratora Serwisu a także, że powierzenie Licencji i korzystanie przez Administratora Serwisu z Utworu jest zgodnie z warunkami Licencji, oraz w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.
 4. Zamieszczając Ogłoszenie Ogłoszeniodawca daje upoważnienie dla Administratora Serwisu do dokonywania modyfikowania fotografii stanowiących element Ogłoszenia:
  • dołączenie do każdej z fotografii napisów obejmujących nazwę Serwisu; moderator ma prawo zaakceptować zdjęcie bez napisów
  • przebudowę graficzną na fotografii, uwzględniającą zmianę jasności, kontrastu czy nasycenia barw, oraz inne modyfikacje mające na celu dostosowanie fotografii do wymogów Serwisu, kadrowanie, rozdzielczość czy wielkości zamieszczanej fotografii;
  • zatuszowanie twarzy osoby będącej na fotografii, po zgłoszeniu takiego wniosku przez Użytkownika Serwisu zamieszczającego Ogłoszenie;
  • przetworzenie innych modyfikacji fotografii, tylko i wyłącznie na żądanie Użytkownika Serwisu zamieszczającego Ogłoszenie.

§5 DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dokonując Rejestracji w Serwisie użytkownik zobowiązuję się wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie Rejestracji dobrowolnie, a w przypadku zmiany czy modyfikacji tych danych również wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora Serwisu, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) .
 2. Użytkownik Serwisu ponosi konsekwencje odpowiedzialności odszkodowawczej względem Administratora Serwisu za rozmaite szkody jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika oraz korzystaniem przez Administratora Serwisu z Utworu na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika Serwisu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, których dane osobowe zostały zamieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu przez Administratora serwisu odbywa się w celu administrowania Serwisem w ramach realizacji Usług określonych i zgodnych z Regulaminem.
 4. Udostepnienie danych osobowych podanych przez użytkownika Serwisu jest dobrowolnie i niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 5. Zgodnie z ust. 15 dane osobowe przekazywane przez Użytkownika, zostaną usunięte przez Administratora Serwisu, w chwili zaprzestania korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu.
 6. Administrator Serwisu nie jest odpowiedzialny za podanie przez Użytkownika Serwisu fałszywych danych podczas procesu Rejestracji jak i później.
 7. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na archiwizację i przetrzymywanie ogół danych w zakresie niezbędnym dla wykazania przez Administratora Serwisu spełnienia warunków ustawowych, wynikający z Ustawy o prawach konsumenta.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

 1. Wszystkie informacje zawarte na stronie tylkofun.pl posiadają jedynie pobieżny zarys poglądowy, nie stanowią oferty w rozumieniu instrukcji kodeksu cywilnego i nie mogą wynikać z tego tytułu jakiekolwiek postulaty na rzecz Administratora Strony.
 2. Użytkownicy serwisu ponoszą pełną odpowiedzialności za treści zawarte w Serwisie Ogłoszeń czy Komentarzy.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w tym dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe czy osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza. Odpowiedzialność w tym zakresie jest po stronie Użytkownika Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie bądź Komentarz.
 4. Administrator Serwisu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
 5. Administrator Serwisu nie odpowiada za przejściowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników Strony z funkcji Serwisu, wynikający z dokonywanych zmian okresowych oraz ulepszeń systemu.
 6. Administrator Strony nie odpowiada za poczynania Użytkowników Serwisu a także osób trzecich, w tym za użytkowanie przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w tym także Odwiedzających, będących do dyspozycji w Serwisie danych innych Użytkowników Serwisu czy osób trzecich sprzecznie z celem działania Serwisu.

§7 REKLAMACJE

 1. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego na stronie kontaktu udostępnionego przez Administratora na jednej z podstron. W innym przypadku należy wysłać wiadomość na adres e-mail info@tylkofun.pl o tytule reklamacja.
 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 3. Administrator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Administrator nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 4. Jeżeli osoba zobaczy, że w serwisie znalazły się jego zdjęcia i dana osoba ich nie publikowała prosimy niezwłocznie wysłać skan dowodu osobistego lub jakiegokolwiek dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji. Po przejściu weryfikacji Administrator niezwłocznie usunie wszystkie dane.
 5. Na Usługi nie jest udzielana gwarancja.
 6. Administrator niniejszym informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych powyżej, jak też istnieje w szczególności, gdy obie strony wyrażą na to zgodę, możliwość poddania się mediacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).

§8 ZOBOWIĄZANIE UŻYTKOWNIKA

 1. Administrator serwisu umożliwia nieodpłatnie dodanie ogłoszenie w serwisie.
 2. Ogłoszenie dodawane jest na czas nieokreślony
 3. Ogłoszeniodawca może w każdym momencie wysłać wiadomość tekstową o treści USUŃ na adres e-mail info@tylkofun.pl. Adres e-mail nadawcy, który wysłał wiadomość zostanie usunięty z serwisu razem ze wszystkimi pozostałymi informacjami.
 4. W przypadku dodania Ogłoszenia następuje każdorazowo zawarcie umowy na czas nieokreślony.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Moderator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie.
 2. Regulamin oraz zmiany Regulaminu są zawsze aktualne na obecnej stronie https://tylkofun.pl/regulamin/
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Umowy o świadczenie usług zawarte pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu odbywane są jednorazowo w chwili rejestracji konta, natomiast każdorazowo Użytkownik przy jakiejkolwiek zmianie w serwisie ma obowiązek weryfikacji postanowień niemniejszego regulaminu czy nie zostały dokonane zmiany w jego treści. 
 5. W razie nieważności lub nieskuteczności, w tym wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, wszystkie paragrafy oraz podpunkty pozostają w mocy i wiążą strony.

Dołącz i umawiaj się już teraz!

 • 👀 przeglądaj wszystkie ogłoszenia
 • 👩 kontaktuj się bez ograniczeń
 • 🔥 każdego dnia nowe gorące anonse

Zarejestruj się w serwisie Erodate i przeglądaj ponad 7000 ogłoszeń.

Dołącz za darmoPrzeglądaj ogłoszenia